Bel mij terug
Home › Privacy

Privacy statement

AVG - PER 25 MEI 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) in, oftewel de nieuwe Europese wet voor databescherming. In Nederland noemen we dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel de AVG. Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU), behalve daar waar de AVG ruimte laat voor nationale afwijkingen.

 

Ook wij van Orange Financial Lease zijn op de hoogte van AVG en brengen u graag ook de informatie die u nodig heeft. De onderstaande informatie zal uw vragen voldoende beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dan vragen wij u contact met ons te nemen en uw vragen direct te stellen.

Wat betekent de AVG voor u als klant van Orange Financial Lease?

 • Transparantie: Bij de AVG staat transparantie voorop. Wij informeren over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt zowel telefonisch als schriftelijk in duidelijke en begrijpelijke taal.
 • Bezwaar tegen gegevensverwerking: Wilt u niet uw gegevens liever niet met ons delen? Dan heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens.
 • Expliciete toestemming nodig: Op basis van de AVG zijn wij in sommige gevallen verplicht jou als klant expliciet om toestemming te vragen om je gegevens te verzamelen. Wij vragen uw toestemming zowel telefonisch als schriftelijk in duidelijke en begrijpelijke taal.
 • Toestemming intrekken: Als klant kun je altijd uw toestemming intrekken. Ook op dit recht zullen wij u regelmatig wijzen.
 • Recht om vergeten te worden: Op basis van de AVG het u het recht om vergeten te worden, het recht op overdraagbaarheid van uw data, het recht de verwerking te beperken en het recht bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen.

 

Wat kunt u van Orange Financial Lease verwachten?

Orange Financial Lease moet kunnen aantonen te voldoen aan alle verplichtingen uit de AVG. Denk hierbij aan de toestemming, gegeven informatie, rechten van betrokkenen, beveiliging van gegevens, het beperken van de verwerkingen en afspraken met bewerkers.

 

Bewerkersovereenkomsten

Het is onder de AVG verplicht om een overeenkomst af te sluiten met verwerkers. Orange Financial Lease is een tussenpersoon (bewerker) en heeft partnerschappen (bewerkersovereenkomsten) met diverse banken (verwerkers). Deze verwerkers hebben uitzonderlijke afspraken wat betreft het verwerken van uw gegevens.


Administratieplicht

Orange Financial Lease volgt de administratieplicht, waarbij de volgende twee kernbegrippen gelden volgens de AVG:

 • ‘Privacy by design’: een systeem is ontworpen om de privacy van betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen.
 • ‘Privacy by default’: de standaardinstellingen van het systeem zijn zo privacy vriendelijk mogelijk en er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan nodig.

 

Belangrijke principes in de AVG aangenomen door Orange Financial Lease

De komst van de AVG brengt de nodige wijzigingen met zich mee voor privacywetgeving.
We hebben een aantal belangrijke principes op een rijtje gezet:

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens op een goede, rechtmatige en transparante manier
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor een bepaald en duidelijk omschreven doel
 • Wij mogen alleen gegevens van u verwerken die noodzakelijk zijn voor dit bepaalde doel
 • Uw gegevens moeten wel correct en actueel zijn
 • Als we uw gegevens niet meer nodig hebben voor het doel, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anoniem digitaal bewaren
 • We beveiligen uw persoonsgegevens met behulp van techniek en maatregelen in onze organisatie
 • We gebruiken geen profilering als daar rechtsgevolgen aan zijn verbonden of wanneer het besluit u als klant ‘in aanmerkelijke mate treft’. De impact van dit punt wordt nog verder uitgewerkt.

 

 

VERWERKING VAN UW GEGEVENS

Orange Financial Lease verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. Orange Financial Lease vraagt altijd toestemming omtrent het verstrekken van uw persoonlijke- en zakelijke gegevens voor het gebruik van onderstaande verwerkingen:

 

Verwerking van uw gegevens voor de bedrijfsvoering

In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

 • Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Orange Financial Lease en gerelateerde derden
 • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
 • Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden
 • De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om jou te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden met uitzondering van de bedrijven die deel uitmaken van de groep waartoe Orange Financial Lease behoort.


Verwerking van uw gegevens n.a.v. het aanvraagformulier

Wij verwerken en waarborgen uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:

 •  Voor het beoordelen en accepteren van digitale en telefonische aanvragen
 • Het door u ingevulde aanvraagformulier op ons website met uw persoonlijke- en bedrijfsgegevens
 • Het door u ingevulde aanvraagformulier wordt discreet behandeld en gewaarborgd
 • Het door u ingevulde aanvraagformulier wordt alleen gebruikt voor een specifiek doel: namelijk uw aanvraag laten beoordelen door de samenwerkende banken
 • Het door u ingevulde aanvraagformulier wordt zowel schriftelijk als telefonisch met u doorgenomen
 • Het door u ingevulde aanvraagformulier wordt digitaal gewaarborgd en vernietigd wanneer er een overeenstemming (financial lease contract) is bereikt


Verwerking van uw gegevens in ons systeem na overeenstemming offerte en bij het aangaan van een overeenkomst

Wij vragen nader informatie omtrent uw gegevens, gebruiken en waarborgen deze op de navolgende wijzen:

 • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een betrokkene en het daartoe uitwisselen van gegevens met organisaties die ten bate van de verantwoordelijke bemiddelen bij de totstandkoming en assisteren bij de uitvoering van de overeenkomsten, dan wel waarmee wordt samengewerkt in het aanbieden van (gecombineerde) producten en diensten, alsmede het afwikkelen van betalingsverkeer
 • Voor het afhandelen van interne en externe klachten
 • Voor het afhandelen van administratieve handelingen na het aangaan van een overeenkomst
 • Voor het verrichten van analyses van persoonsgegevens t.b.v. statische en wetenschappelijke doeleinden
 • Uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een betrokkene tot stand te brengen en/of met een klant in stand te houden dan wel uit te breiden.
 • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen de branche waartoe een financiële instelling behoort, de financiële instelling zelf, haar klanten en medewerkers alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.
 • Activiteiten ter voldoening aan wettelijke verplichtingen
 • De persoonsgegevens zijn beschikbaar voor en kunnen worden uitgewisseld tussen de verantwoordelijke en haar groepsmaatschappijen en tussen de verantwoordelijke en de hierboven bedoelde organisaties die ten bate van de verantwoordelijke bemiddelen bij de totstandkoming en assisteren bij de uitvoering van de overeenkomsten, zulks ten bate van de vernoemde doelen.
 • Doorgifte aan derden: Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden met uitzondering van:
  • Banken waarmee wij samenwerken bij het aanbieden van financial lease (zakelijke producten en diensten)
  • Expliciete situaties waarbij doorgifte aan derden wettelijk verplicht is (bijv. opsporingsinstanties).

 

 • Op de verwerking van persoonsgegevens door derden is het privacy beleid van de betreffende derde van toepassing. Wij zullen daar bij de specifieke producten en diensten expliciet naar verwijzen
 • Uw aangeleverde persoons- en zakelijke gegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken van uw aanvraag, bij het aanvragen van een financial lease contract en het afhandelen van administratieve handelingen na het aangaan van een financial lease contract. Uw gegevens worden digitaal gewaarborgd, beveiligd en alleen toegankelijk voor personeel van Orange Financial Lease.

 

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die het cookie genereert over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres,) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om:

 • Bij te houden hoe u de website gebruikt.
 • Rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten.
 • Andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Vragen?

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Orange Financial Lease  uw persoonsgegevens verwerkt, kun je mailen naar info@orangefinanciallease.nl), bellen 085-4848150, WhatsAppen 06-50455322 of schrijven met Orange Financial Lease Postbus 3018, 3003 AA Rotterdam. Indien je geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kun je dit aan ons doorgeven info@orangefinanciallease.nl.


Wijzigingen Privacy Statement
Orange Financial Lease behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Download hier ons Privacy Statement in PDF formaat.